Θέμα:              ΙΜΟ – Αναθεωρημένος κατάλογος πιστοποιητικών και εγγράφων που απαιτείται να φέρονται επί του πλοίου, 2013
Εφαρμογή:    Για όλα τα πλοία που υπάγονται στις διατάξεις Δ.Σ. του ΙΜΟ.
Σχετικά:          Εγκύκλιος ΙΜΟ FAL.2/Circ.127-MEPC.1/Circ.817-MSC.1/Circ.1462/1.7.2013
Περίληψη:      Γνωστοποιείται η έκδοση εγκυκλίου του ΙΜΟ σχετικά με αναθεωρημένο κατάλογο πιστοποιητικών και εγγράφων που απαιτείται να φέρονται επί του πλοίου.__________________________________________________________________________

 

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός εξέδωσε την  εγκύκλιο FAL.2/Circ.127-MEPC.1/Circ.817-MSC.1/Circ.1462/1.7.2013 σχετικά με αναθεωρημένο κατάλογο πιστοποιητικών και εγγράφων που απαιτείται να φέρονται επί του πλοίου.

 

Ο κατάλογος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατάλογος επαλήθευσης των πιστοποιητικών και εγγράφων του ΙΜΟ που φέρονται επί του πλοίου. Σημειώνεται ότι ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει πρόσθετα πιστοποιητικά και έγγραφα που απαιτούνται από άλλους διεθνείς οργανισμούς και κυβερνητικές αρχές.

 

Η  σχετική εγκύκλιος διατίθεται στην ιστοσελίδα:

http://www.imo.org/OurWork/Facilitation/docs/FAL%20related%20nonmandatory%20instruments/FAL.2-Circ.127.pdf