Το ΥΝΑ διευκρινίζει εγκυκλίους του για το πιστοποιητικό ικανότητας Αξιωματικού Ασφαλείας Πλοίου (Ship Security Officer). 

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου διευκρινίζει τα ακόλουθα σχετικά με την πιστοποίηση των Αξιωματικών Ασφαλείας Πλοίου (Ship Security Officers). 

Σε αριθμό πιστοποιητικών Αξιωματικών Ασφαλείας Πλοίου (SSO) που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην σχετική (α) εγκύκλιο ΕΕΕ εκ παραδρομής έχει τεθεί ημερομηνία λήξης προ της 31.12.2016.
Κατόπιν αυτού, έχει δοθεί εντολή στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές εσωτερικού-εξωτερικού να προβαίνουν σε θεώρησή τους με ημερομηνία λήξης την 31.12.2016, χωρίς πρόσθετα δικαιολογητικά.
 Για λόγους ομοιοτυπίας των χορηγούμενων πιστοποιητικών, τα υποδείγματά τους αντικαταστάθηκαν από νέα.
Πιστοποιητικά ικανότητας Αξιωματικού Ασφαλείας Πλοίου, οι κάτοχοι των οποίων έλαβαν την προβλεπόμενη σύντομη συμπληρωματική θεώρηση επί θεμάτων πειρατείας και ένοπλης ληστείας βάσει των νέων απαιτήσεων της Δ.Σ. STCW, θα αντικαθίστανται από νέα.
 
Όλα τα νέα πιστοποιητικά SSO είναι απεριόριστης ισχύος και δεν υπόκεινται σε περιοδική θεώρηση εφόσον τηρούνται οι υποχρεώσεις εξοικείωσης και οι κάτοχοί τους συμμετέχουν σε γυμνάσια και εκπαίδευση που προβλέπονται από τον Κώδικα ISPS. 
Εντέλει, επισημαίνεται ότι από 22.4.2013 το ΥΝΑ/ΔΕΚΝ-Δ εκδίδει τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υπόχρεων και προκειμένου να αποφευχθεί ο υπέρμετρος φόρτος των εμπλεκομένων Υπηρεσιών κατά την καταληκτική περίοδο  πριν την 1.1.2014 συνιστάται στους ενδιαφερόμενους και τις πλοιοκτήτριες εταιρείες να μεριμνήσουν γα την σταδιακή εκπαίδευση-πιστοποίηση των ενδιαφερομένων ναυτικών.