Συνάδελφοι

Διαβίβαση Εγγράφου ΥΝΑ
 

Σας κοινοποιούμε για την ενημέρωση και προσοχή σας αντίγραφο του Α.Π. 654.2-9/2013 από 30-10-2013 εγγράφου ΥΝΑ/ΚΑΝ/ΔΕΠ που αφορά «Δημοσίευση Οδηγίας 2013/38/ΕΕ-Τροποποίηση Οδηγίας 2009/16».