Θέμα:            Δ.Σ. MARPOL73/78 - Αναθεωρημένο Παράρτημα ΙΙΙ
Εφαρμογή:  Σε όλα τα πλοία που υπάγονται στις διατάξεις της Δ.Σ. MARPOL και μεταφέρουν επιβλαβείς ουσίες σε συσκευασμένη μορφή.
Περίληψη:    Με την εγκύκλιο YNA
 γνωστοποιείται η δημοσίευση Προεδρικού Διατάγματος 59/2013 με το οποίο έγινε αποδεκτό το αναθεωρημένο
                       Παράρτημα ΙΙΙ της Δ.Σ. 
MARPOL73/78 με κανονισμούς για την πρόληψη ρύπανσης από επιβλαβείς ουσίες που μεταφέρονται δια
                        θαλάσσης σε συσκευασμένη μορφή.
  

Έχομε την τιμή να σας πληροφορήσουμε ότι στο ΦΕΚ 109Α της 10.5.2013 δημοσιεύθηκε το με αριθ. 59/2013 Προεδρικό Διάταγμα που αφορά την αποδοχή του αναθεωρημένου Παραρτήματος ΙΙΙ της Δ.Σ. MARPOL73/78 με κανονισμούς για την πρόληψη ρύπανσης από επιβλαβείς ουσίες που μεταφέρονται δια θαλάσσης σε συσκευασμένη μορφή. Το Παράρτημα υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)  με την Απόφαση MEPC.193 της 1.10.2010 και θα τεθεί σε ισχύ την 1.1.2014.

 

Για τον σκοπό του Παραρτήματος ‘επιβλαβείς ουσίες’ είναι εκείνες που αναγνωρίζονται ως θαλάσσιοι ρυπαντές στον Διεθνή Ναυτιλιακό Κώδικα Επικινδύνων Φορτίων (IMDG Code) ή αυτές που πληρούν τα κριτήρια του Παραρτήματος. Άδειες συσκευασίες, οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για την μεταφορά επιβλαβών ουσιών θα θεωρούνται και οι ίδιες ως επικίνδυνες ουσίες, εκτός εάν έχουν ληφθεί επαρκείς προφυλάξεις, οι οποίες θα εξασφαλίζουν ότι αυτές δεν περιέχουν κατάλοιπα που είναι επικίνδυνα για το θαλάσσιο περιβάλλον. Σημειώνεται ότι οι απαιτήσεις του Παραρτήματος δεν εφαρμόζονται στα εφόδια και στον εξοπλισμό του πλοίου.

Κάθε πλοίο, το οποίο μεταφέρει επιβλαβείς ουσίες θα φέρει μία ειδική κατάσταση, δηλωτικό ή σχέδιο φόρτωσης, το οποίο θα αναφέρει, σε συνάρτηση με τις σχετικές διατάξεις του IMDG Code, τις επιβλαβείς ουσίες στο πλοίο και τη θέση τους. Αντίγραφο αυτών των αποδεικτικών εγγράφων πρέπει να είναι διαθέσιμο πριν την αναχώρηση του πλοίου στο πρόσωπο ή τον Οργανισμό που έχει εξουσιοδοτηθεί από την Αρχή του Κράτους Λιμένα. 

Το κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος διατίθεται στον δικτυακό τόπο του Εθνικού Τυπογραφείου (Αναζήτηση ΦΕΚ).