Θέμα:            ΥΝΑ - Δημοσίευση Προεδρικών Διαταγμάτων για την αποδοχή  τροποποιήσεων στην Δ.Σ. SOLAS1974 και στο Πρωτόκολλο 1988
                        της Δ.Σ. Γραμμών Φορτώσεως 1966.
Εφαρμογή:   Στα πλοία που υπάγονται στις διατάξεις των Δ.Σ. SOLAS 1974 και Γραμμών Φορτώσεως 1966.
Περίληψη:    Με την εγκύκλιο γνωστοποιείται η δημοσίευση Διαταγμάτων  με το οποία έγιναν αποδεκτές τροποποιήσεις στην Δ.Σ. 
SOLAS 1974 και στο Πρωτόκολλο 1988 της Δ.Σ. Γραμμών Φορτώσεως, με σημαντικότερες εκείνες που καθιστούν υποχρεωτικό τον Διεθνή Κώδικα για την Άθικτη Ευστάθεια 2008 και τον Διεθνή Ναυτιλιακό Κώδικα Στερεών Φορτίων Χύμα.

Έχομε την τιμή να σας πληροφορήσουμε ότι στο ΦΕΚ 95Α της 24.4.2013 δημοσιεύθηκε το με αριθ. 52/2013 Προεδρικό Διάταγμα που αφορά την κύρωση τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης SOLAS 1974. Οι τροποποιήσεις υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφαλείας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)  με την Απόφαση MSC 269(85) της 4.12.2008 και ορισμένες από αυτές τέθηκαν σε ισχύ την 1.7.2010 και άλλες την 1.1.2011.

Την 1.1.2010 τέθηκαν σε ισχύ τροποποιήσεις κανονισμών του κεφαλαίου ΙΙ-1 που καθιστά υποχρεωτικό τον νέο Διεθνή Κώδικα για την Άθικτη Ευστάθεια 2008 και τροποποιήσεις κανονισμών του κεφαλαίο ΙΙ-2 για την πυροπροστασία, πυρανίχνευση και πυρόσβεση.

Την 1.7.2011   τέθηκαν σε ισχύ πρόσθετες τροποποιήσεις κανονισμών του κεφαλαίου ΙΙ-2 για την πυροπροστασία, πυρανίχνευση και πυρόσβεση, καθώς  και τροποποιήσεις κανονισμών του κεφαλαίου VI για την μεταφορά φορτίων, καθώς και  κανονισμών του κεφαλαίου VIIγια την μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων, που καθιστούν υποχρεωτικό τον νέο Διεθνή Ναυτιλιακό Κώδικα Στερεών Φορτίων Χύμα –International Maritime Solid Bulk Cargoes Code (IMSBC).

Επίσης, στο ΦΕΚ 94Α της 23.4.201 δημοσιεύθηκε το με αριθ. 50/2013 Προεδρικό Διάταγμα που αφορά την κύρωση τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου 1988 της Διεθνούς Σύμβασης Γραμμών Φορτώσεως. Οι τροποποιήσεις υιοθετήθηκαν από την MSC με την Απόφαση MSC279(85) της 4.12.2008 και τέθηκαν σε ισχύ την 1.7.2010.

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις, τα πλοία που κατασκευάσθηκαν πριν την  1.7.2010 πρέπει να συμμορφώνονται με τα επίπεδα άθικτης ευστάθειας που έχουν αποδεχθεί οι Αρχές τους, ενώ τα πλοία που κατασκευάζονται μετά την 1.7.2010 θα πρέπει, κατ’ ελάχιστο, να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Μέρους Α του Διεθνούς Κώδικα για την Άθικτη Ευστάθεια 2008.

Τα κείμενα των Π.Δ. διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Εθνικού Τυπογραφείου (Αναζήτηση ΦΕΚ).