Θέμα:             IMO / Δ.Σ.SOLAS III/17-1: Ανάκτηση ανθρώπων από τη θάλασσα

Εφαρμογή:     Σε όλα τα υπό ελληνική σημαία πλοία που υπάγονται στις διατάξεις της Δ.Σ. 
SOLAS.

 

Περίληψη:      Γνωστοποιείται η εφαρμοστική εγκύκλιος του ΥΝΑ/ΚΕΕΠ για την συμμόρφωση των πλοίων με τον κανονισμό του θέματος που περιλαμβάνει έλεγχο επάρκειας του υπάρχοντος εξοπλισμού διάσωσης, κατάρτιση σχεδίων του πλοίου που αποσκοπούν στην ανάκτηση ανθρώπων στη θάλασσα από το πλήρωμα και ένταξη των διαδικασιών που προκύπτουν από αυτό στο Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code) του πλοίου και της διαχειρίστριας εταιρείας του.

 Η αρμόδια υπηρεσία του ΥΝΑ εξέδωσε την επισυναπτόμενη υπ’ αρ. 4339.20/05/14-19.8.2014 εγκύκλιο με οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή του κανονισμού του θέματος στα υπό ελληνική σημαία πλοία. Στην εγκύκλιο αυτή περιγράφονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για το περιεχόμενο των σχεδίων και διαδικασιών για την ανάκτηση ναυαγών περιλαμβανομένου και του σχετικού εξοπλισμού που διατίθεται στο πλοίο, καθώς για την εξοικείωση και εκπαίδευση του πληρώματος. 

Υπενθυμίζεται ότι η ανωτέρω απαίτηση ισχύει σε όσα πλοία έχουν θέσει τρόπιδα κατά ή μετά την 1.7.2014, ενώ στα υπάρχοντα πλοία εφαρμόζεται κατά την πρώτη περιοδική επιθεώρηση ή επιθεώρηση ανανέωσης πιστοποιητικών ασφαλείας μετά την ημερομηνία αυτή.

Eγκύκλιος του ΥΝΑ/ΚΕΕΠ