ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Θέμα:            ΗΠΑ / Χρήση περιβαλλοντικά αποδεκτών λιπαντικών (ΕΑ
L) 
Εφαρμογή:   Σε όλα τα εμπορικά πλοία μήκους 79 ποδών και άνω ανεξαρτήτως σημαίας που δραστηριοποιούνται εντός των 3 μιλίων των  χωρικών υδάτων των ΗΠΑ. 
Περίληψη:     Απαιτήσεις της αναθεωρημένης έκδοσης 
General Permit for Discharges Incidental to the Normal Operation of aVessel (VGP), η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 19.12.2013, σχετικά με την χρήση των περιβαλλοντικά αποδεκτών λιπαντικών στις ΗΠΑ

Questions on use of Environmentally Acceptable Lubricants