ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΙΒΥΗΣ


Θέμα:              Λιβύη / Απόφαση Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ 
Εφαρμογή:    Αφορά ναυτιλιακές εταιρείες, πλοία (Δ/Ξ) των οποίων δραστηριοποιούνται στη θαλάσσια μεταφορά πετρελαίου
                          από λιμένες της Λιβύης.

Περίληψη:     Παρέχεται ενημέρωση αναφορικά με την απαγόρευση παράνομων εξαγωγών πετρελαίου από τη Λιβύη και την
                         εξουσιοδότηση επιθεώρησης πλοίων στην ανοικτή θάλασσα.


Απόφαση ΟΗΕΕΕ  /  Λιβύη –  Τροποποίηση  περιοριστικών μέτρων που αφορούν στην
           προμήθεια μη θανατηφόρου στρατιωτικού εξοπλισμού και τεχνολογικής
           υποστήριξης  


Το Συμβούλιο της ΕΕ υιοθέτησε στις 22/4/2013 την με αριθμό 2013 / 182 / 
CFSP Απόφαση, με την οποία επιτρέπεται η προμήθεια του ανωτέρω εξοπλισμού προς υποστήριξη των προσπαθειών της Κυβέρνησης της Λιβύης για ασφάλεια και αφοπλισμό και για αποκλειστική χρήση αυτού από το προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών. Το πλήρες κείμενο της ανωτέρω Απόφασης μπορεί να αναζητηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:111:SOM:EN:HTML