ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ


ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/476 του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Εκτελεστική απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/573 του Συμβουλίου

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/569 της Επιτροπής

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/682 του Συμβουλίου


EE/
ΒΟΡΕΙΟΣ ΚΟΡΕΑ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Tο Συμβούλιο της ΕΕ υιοθέτησε στις 22/4/2013, σε εφαρμογή του Ψηφίσματος 2094 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ηνωμένων Εθνών, την με αριθμό 2013 / 183 / CFSP Απόφαση και τον Εκτελεστικό Κανονισμό Νο. 370 / 2013, με σκοπό την ενίσχυση των περιοριστικών μέτρων κατά της Βορείου Κορέας.


Το πλήρες κείμενο των ανωτέρω νομοθετικών πράξεων μπορεί να αναζητηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:111:SOM:EN:HTML.EE / Βόρειος Κορέα – Ενίσχυση περιοριστικών μέτρων 

Το Συμβούλιο της ΕΕ υιοθέτησε στις 26-3-2013 τον Κανονισμό 296/2013, με τον οποίο τροποποιείται ο Κανονισμός 329/2007 και επιβάλλονται πρόσθετα περιοριστικά μέτρα κατά της Βόρειας Κορέας. Σημειώνεται ότι το πλήρες κείμενο του ανωτέρω Κανονισμού μπορεί να αναζητηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:090:0004:0009:EN:PDF