ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αρ.Φύλλου 306

14 Μαρτίου 2002

Αριθ.3511.4/49/2002

Όροι, διαδικασίες, προϋποθέσεις εφαρμογής απαιτήσεων για την απασχόληση συνταξιούχων λόγω γήρατος ναυτικών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπ΄όψη :

α) Το άρθρο 8 παρ.2 του Νόμου 2987/2002 (Α27)

β) Τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 34 του κωδικοποιημένου με το Π.Δ. 913/78 (Α 220) Ν.792/78, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 παρ.1 του Ν. 2987/2002 (Α27).

γ) Τα άρθρα 28 και 29 του Π.Δ. 242/99 (Α 201) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει “Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας”.

δ) Το γεγονός οτι απο τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ούτε του προϋπολογισμού του ΝΑΤ, αποφασίζουμε :

ΑΡΘΡΟ 1

Συνταξιούχος λόγω γήρατος ναυτικός ηλικίας μέχρι 65 ετών, για να επαναλάβει το ναυτικό επάγγελμα υποβάλλει στο ΝΑΤ αίτηση στην οποία αναφέρεται η ειδικότητα ναυτολόγησης και αν προσφέρεται για εργασία σε υπό Ελληνική ή / και ξένη σημαία εμπορικά πλοία.

Για τη μη εφαρμογή των διατάξεων για την αναστολή ή τον περιορισμό καταβολής της σύνταξης, η ιδιότητά του :

α) Πολυτέκνου με ανήλικα τέκνα, αποδεικνύεται με πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή κατάσταση.

Πολύτεκνοι με τέκνα που σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, υποβάλλουν ακόμα και βεβαίωση εγγραφής στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος αντίστοιχου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

β)Συνταξιούχου με τέκνα με αναπηρία άνω του 67% αποδεικνύεται με βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής πρόσφατης έκδοσης.

ΑΡΘΡΟ 2

Εφ’όσον ο συνταξιούχος επιθυμεί να επαναλάβει το ναυτικό επάγγελμα :

Α. Σε υπό ξένη σημαία πλοία και σε θέσεις :

1.Για τις οποίες δεν απαιτείται η χορήγηση ή η ανανέωση αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας, το ΝΑΤ του χορηγεί άδεια ναυτολόγησης. Ώς ημερομηνία ναυτολόγησης θεωρείται η ημερομηνία επίδοσης της άδειας. Η αναστολή καταβολής της σύνταξης αρχίζει απο την πρώτη του επόμενου μήνα χορήγησης της άδειας ναυτολόγησης. Η επαναχορήγηση της σύνταξης αρχίζει με την επιστροφή στο ΝΑΤ της χορηγηθείσας άδειας ναυτολόγησης απο την πρώτη του επομένου μήνα.

2.Για τις οποίες απαιτείται η χορήγηση ή η ανανέωση αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας, το ΝΑΤ τον παραπέμπει στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών (ΔΕΚΝ) για τη χορήγηση του αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας. Η αναστολή καταβολής της σύνταξης αρχίζει απο την πρώτη του επόμενου μήνα χορήγησης η ανανέωση του αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας η οποία γνωστοποιείται στο ΝΑΤ απο τη ΔΕΚΝ. Επαναχορήγηση της σύνταξης αρχίζει απο την πρώτη του επομένου μήνα επιστροφής στη ΔΕΚΝ του αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας η οποία γνωστοποιείται στο ΝΑΤ.

Β. Σε υπό Ελληνική σημαία πλοία και σε πλοία με ξένη σημαία ασφαλιστικά συμβεβλημένα με το ΝΑΤ σε θέσεις :

1.Για τις οποίες δεν απαιτείται η χορήγηση ή η ανανέωση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, το ΝΑΤ του επιστρέφει το ναυτικό φυλλάδιο ή εφ’όσον απαιτείται τον παραπέμπει στη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας (ΔΝΕΡ) για την έκδοση αντιγράφου ναυτικού φυλλαδίου. Η αναστολή καταβολής της σύνταξης αρχίζει απο την πρώτη του επόμενου μήνα χορήγησης του ναυτικού φυλλαδίου ή του αντιγράφου ναυτικού φυλλαδίου. Επαναχορήγηση της σύνταξης αρχίζει με την επιστροφή στο ΝΑΤ του ναυτικού φυλλαδίου και απο την πρώτη του επόμενου μήνα απόλυσης όπως αυτή φαίνεται στο ναυτικό φυλλάδιο.

2.Για τις οποίες απαιτείται η χορήγηση ή η ανανέωση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας το ΝΑΤ :

  1. του επιστρέφει το ναυτικό φυλλάδιο ή εφ’όσον απαιτείται τον παραπέμπει στη ΔΝΕΡ για την έκδοση αντιγράφου ναυτικού φυλλαδίου.
  2. τον παραπέμπει στη ΔΕΚΝ για τη χορήγηση του αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας.

Η αναστολή καταβολής της σύνταξης αρχίζει απο την πρώτη του επόμενου μήνα χορήγησης στο συνταξιούχο του αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας απο τη ΔΕΚΝ η οποία γνωστοποιείται στο ΝΑΤ. Επαναχορήγηση της σύνταξης αρχίζει με την επιστροφή στο ΝΑΤ του ναυτικού φυλλαδίου και απο την πρώτη του επομένου μήνα επιστροφής στη ΔΕΚΝ του αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας η οποία γνωστοποιείται στο ΝΑΤ.

ΑΡΘΡΟ 3

α) Στο επιστρεφόμενο ή εκδιδόμενο αντίγραφο ναυτικού φυλλαδίου σε συνταξιούχο ναυτικό σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, τίθεται με ερυθρά σφραγίδα η σημείωση “ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΠΑΝΕΛΘΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ” στη σελίδα των στοιχείων ταυτότητας.

β) Σε περίπτωση απώλειας ναυτικού φυλλαδίου ή αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας που πρέπει να επιστραφεί για την επαναχορήγηση της σύνταξης σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, κατατίθεται ένορκη βεβαίωση και η ΥΕΝ/ΔΕΚΝ προβαίνει στην ακύρωσή του.

ΑΡΘΡΟ 4

α) Προκειμένου συνταξιούχος λόγω γήρατος ναυτικός που επανέρχεται στην ενέργεια, να ναυτολογηθεί σε υπό Ελληνική σημαία επιβατηγά (Ε/Γ) και επιβατηγά οχηματαγωγά (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοία, θα πρέπει να λάβει ειδική έγγραφη άδεια που εκδίδεται απο τη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας και η οποία χορηγείται αφού πρώτα εξετασθεί σε συνεργασία με το ΓΕΝΕ, η προσφορά ή όχι των ναυτικών για ναυτολόγηση της ειδικότητος του συνταξιούχου. Η ισχύς αυτής της άδειας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 8 μηνών και ανανεώνεται εφ’όσον συντρέχουν οι ίδιες πιο πάνω προϋποθέσεις.

β) Συνταξιούχος ναυτικός που επαναλαμβάνει το ναυτικό επάγγελμα, για να ναυτολογηθεί σε υπό Ελληνική σημαία πλοία οποιασδήποτε κατηγορίας θα πρέπει :

  1. να αποδεικνύει υγειονομική καταλληλότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1131/81 “Περί κυρώσεως της υπ’αριθμ.73 ΔΣ της Δ.Ο.Ε. για την ιατρική εξέταση ναυτικών” και
  2. να έχει εκτίσει τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές και να μη του έχει επιβληθεί οριστική στέρηση άσκησης ναυτικού επαγγέλματος.

γ) Απο τη θέση σε ισχύ της παρούσας, μεταξύ των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την συνταξιοδότηση ναυτικών συμπεριλαμβάνεται και η υποβολή στο ΝΑΤ βεβαίωσης ΔΕΚΝ περί κατάθεσης του πρωτότυπου του αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας ή ένορκης βεβαίωσης σε περίπτωση απώλειας του ή περί μη κατοχής αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας.

ΑΡΘΡΟ 5

α) Εφ’όσον αποδεικτικό ναυτικής ικανότητος συνταξιούχου πρέπει να αντικατασταθεί απο “κατάλληλο πιστοποιητικό” σύμφωνα με τη ΔΣ STCW όωπς ισχύει, η ΔΕΚΝ ερευνά με βάση το τηρούμενο μητρώο ή σε συνεργασία με τις δημόσιες σχολές Ε.Ν. αν ο συνταξιούχος κατέχει προβλεπόμενα προσόντα εκπαίδευσης – πιστοποίησης και σε θετική περίπτωση χορηγεί το “κατάλληλο πιστοποιητικό”. Σε αντίθετη περίπτωση παραπέμπει τον ενδιαφερόμενο προκειμένου να λάβει την αναγκαία εκπαίδευση – πιστοποιηση και μετά την ολοκληρωση της διαδικασίας χορηγεί το “κατάλληλο πιστοποιητικό”.

β) Για την χορήγηση του “κατάλληλου πιστοποιητικού” ο ενδιαφερόμενος συνταξιούχος προσκομίζει τρείς φωτογραφίες και καταβάλλει στο ταμείο ΔΕΚΝ το αντίτιμο του διατετιμημένου εντύπου ΝΑΤ.

ΑΡΘΡΟ 6

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Πειραιάς 11 Μαρτίου 2002

Ο Υπουργός

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

 

< Επιστροφή