Θέσπιση περιοριστικών μέτρων κατά της  Συρίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Με απόφαση του Συμβουλίου ΕΕ αίρονται ορισμένα περιοριστικά μέτρα που αφορούν εμπορικές συναλλαγές με αντικείμενο το πετρέλαιο, τα πετρελαϊκά προϊόντα και τις επενδύσεις στην πετρελαϊκή βιομηχανία της Συρίας. 

Στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ δημοσιεύθηκε στις 23/4/2013 η με αριθμό 2013/186/CFSP Απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ, με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 2012 / 739 / CFSP Απόφαση και αίρονται ορισμένα περιοριστικά μέτρα που αφορούν στη διεξαγωγή εμπορικών συναλλαγών με αντικείμενο το πετρέλαιο, τα πετρελαϊκά προϊόντα, την παροχή εξοπλισμού και τεχνολογίας, καθώς και την διενέργεια επενδύσεων στην πετρελαϊκή βιομηχανία της Συρίας.  

Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω συναλλαγές επιτρέπονται μόνο κατόπιν σχετικής αδείας των αρμοδίων Αρχών των Κρατών Μελών και εντάσσονται στο πλαίσιο της παροχής βοήθειας στους πολίτες της Συρίας και της υποστήριξης της Συριακής Αντιπολίτευσης.
  

Το κείμενο της ανωτέρω Απόφασης του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και του Εκτελεστικού Κανονισμού με αριθμό 363 / 2013 / 22-4-2013 και της υπ’ αριθμ. 2013 / 185 / 
CFSP Απόφασης του Συμβουλίου της ΕΕ, που τροποποιούν τον κατάλογο των φυσικών και νομικών προσώπων επί των οποίων εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα, μπορεί να αναζητηθεί στην κατωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:111:SOM:EN:HTML

 

Παλαιότερες

Παράταση ισχύος μέτρων κατά της Συρίας  Συνημμένο

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1150/2011 του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 442/2011 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία

Εκτελεστικός Κανονισμός (EE) αριθ. 1151/2011 του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 442/2011 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία

Απόφαση 2011/735/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση της απόφασης 2011/273/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρία

Εκτελεστική Απόφαση 2011/736/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2011 για την εφαρμογή της απόφασης (ΕΕ) 2011/273/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 273 2011

ΑΠΟΦΑΣΗ 522 2011

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/9/2011 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 442 2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 878 2011

EE - Απόφαση Συμβουλίου 2011/782/CFSP από 1/12/2011 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία