Θέμα:               Δημοσίευση Οδηγίας 2013/38 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16 σχετικά με τον Έλεγχο των Πλοίων από το Κράτος του Λιμένα
Εφαρμογή:       Σε όλα τα πλοία που καταπλέουν σε λιμένες Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Περίληψη:       Κοινοποίηση Οδηγίας της ΕΕ, με την οποία τροποποιείται παλαιότερη Οδηγία,
ώστε να συμπεριληφθούν οι σχετικές διατάξεις της Σύμβασης 
Maritime Labour Convention (MLC) 2006
και να ελέγχεται η εφαρμογή της από τις αρχές των κρατών μελών στους λιμένες τους.

 

Την 14.8.2013 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. η Οδηγία 2013/38 της 12.8.2013 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/16 σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα. Η Οδηγία αφορά στη συμπερίληψη σχετικών διατάξεων της Σύμβασης Maritime LabourConvention (MLC) 2006 στην παλαιότερη Οδηγία της ΕΕ και στον έλεγχο της εφαρμογής της από τις λιμενικές αρχές των Κρατών Μελών. Τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να προβούν στις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για την ενσωμάτωσή της στο εθνικό τους δίκαιο μέχρι την 21.11.2014.

 

Το κείμενο της εν λόγω Οδηγίας διατίθεται στην ελληνική γλώσσα στην ιστοσελίδα

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:218:0001:0007:EL:PDF