Πλαίσιο κειμένου: Αριθ.5411.4./05/05
Αύξηση εισφορών-παροχών του Ταμείου Προνοίας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ), για το ετος 2005.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 3736/1357 · 168 Α') «Περί Ταμείου Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού», όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές της παρ.2 του άρθρου 32 του Ν. 2166/1993 (137 Α) και της παρ.2 αρθροο 18 του ιδίου Ν.Δ/τος, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 άρθρου 2 του Ν.Δ- 423/1970 (25 Α') και την παρ. 2 άρθρου 32 του Ν. 2166/1993 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και αλλες διατάξεις» (137 Α')
β. Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (137 Α) «Κυβερνηση και Κυβερνητικά Όργανα», οι οποιες προστέθηκαν με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (165- Α) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (33 Α'.)
γ. Του άρθρου 73 του Ν. 2084/1992 (165 Α') «Αναμόρφωση της κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις». όπως ισχύει,
δ. Του Π.Δ.. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμμα-τείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων απο το Υπουρείο Υγείας Προνοίας και Κοινονικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» (201 Α).
ε. Της παρ. 10 του άρθρου 14 Ν. 2329/1995 «Ρυθμιση θεματων Προσωπικού Λ.Σ.» (172 Α).
στ. Του Π.Δ. 332/1997 (229 Α’) «Περιορισμός συνορμοδιοτήτων κατά την έκδοση υπουργικών αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και τροποποιηση του Π.Δ. 184/1998 (96 Α')».
2.	Την υπ' αριθμ  80015/22.4.2004 απόφαση Πρωθυ-
πουργου και Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υπουργούς Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (598 Β).
3.	Τη γνωμη.του ΔΣ/ΤΠΑΕΝ που διατυπώθηκε στα αποσπάσματα πρακτικών της 25ης/7.12.2004 συνεδρίασης.
  4. Το υπ' αριθμ. 87426/26/28.2. 2005 έγγραφο ΝΑΤ/Γρ.Γεν. Διευθυντού.
5. Το υπ'αριθμ.13017/114/7.4.2005 έγγραφο Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών/Γεν. Δ/νση Οικον.Πολιτικής/ Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής, με το οποίο διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη του, για την αύξηση κατά 25% των παροχών και 25% των εισφορών του ΤΠΑΕΝ.. αποφασίζουμε:
1.	Καθορίζουμε την αύξηση σε ποσοστό 25% της τα-
κτικής μηνιαίας εισφοράς των ασφαλισμένων στο Τα
μείο Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑ
ΕΝ) και σε ποσοστό 25% των εφάπαξ παροχών στους με
τόχους συνταξιοδοτούμενους του ιδίου Ταμείου, από 1.1.2005.
2.	Με την απόφαση αυτή από μεν την αύξηση της τακτικής μηνιαίας εισφοράς των ασφαλισμένων του Ταμείου
προκαλείται αύξηση των εσόδων του προϋπολογισμού
του (ΚΑΕ2122), οπό δε την αύξηση των εφάπαξ παροχών
στους μετόχους συνταξιοδοτούμενους του, προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του ΚΑΕ 0631 του ιδίου προϋπολογι-
σμού, το ύψος της οποίας υπερκαλύπτεται από τα έσοδα
που θα προκύψουν στον ΚΑΕ 2122,
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κοινοποιηθεί για Εκτέλεση.
Πειραιάς, 8 Απριλίου 2005
Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
Κ0ΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ          ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΝΙΚ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ   ΜΑΝ. Κ. ΚΕΦΑΛΟΠΑΝΝΗΣ
Πλαίσιο κειμένου: Αριθ.5411.5/01/05	
Αύξηση εισφορών - παροχών τoυ Ταμείου Προνοίας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ), για το έτος 2005.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑYΤΙΛΙΑΣ

Εχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 2 του άρθρου 5 του ΝΔ. 3737/1957 (168 Α') "Περί Ταμείου Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Eμπο- ρικού Ναυτικού», όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές της παρ. 5 άρθρου 32 του Ν. 2165/1393 (137 Α) και της παρ. 2 του άρθρου 18 του ιδίου Ν.Δ/τος,όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 354/1969 (251 Α) και την παρ. 6 του άρθρου 32 του Ν. 2166/1993 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (137 Α').
β. Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (137 Α') «Κυβέρνηση και Κυβερνητικό Όργανα», οι οποίες προστέθηκαν/ με το άρθρο 27 του Ν 2081/1992 (154 Α) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (38 Α').
γ. Του άρθρου 73 του Ν.2084/1992 «Αναμόρφωση της κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις.(165 Α).
δ. Του Π.Δ. 372/1995 ^Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας». (201 Α').
ε. Της παρ. 10 του άρθρου 14 Ν. 2329/1995 «Ρύθμιση Θεμάτων προσωπικού Λ.Σ, και άλλες διατάξεις» (172 Α’), όπως ισχύει.
στ. Του Π.Δ. 333/1997 (229 Α') «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση υπουργικών αποφάσεων σε βέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και τροποποίηση του Π.Δ- 134/1998 (96 Α)»
2.	Την υπ' αριθμ. 80015/22.2.2004 απόφαση Πρωθυ-
πουργού και Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας "Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ
γούς Απασχόλησηςκοι Κοινωνικής .Προστασίας" (593 Β).
3.	Τη γνώμη του ΔΣ/ΤΠΚΠΕΝ που διατυπώθηκε στο
απόσπασμα πρακτικών της 40ης/8.12.2004 συνεδρίασης
του.
4.	Το υπ' αριθμ. 87426/26/28.2.2005 έγγραφο ΝΑΤ/Γρ.
Γεν. Διευθυντού.
5.	Το υπ' αριθμ. 13013/115/7.4.2005 έγγραφο Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Οικονομικών/Γεν. Δ/νση Οικον. Πο-
λιτικής / Δ/νση Κοινων. Πολιτικής, με το οποίο διατυπώνει
τη σύμφωνη γνώμη του για αυξηαη κατά 25 %. των εφάπαξ παροχών και κατα 25% των εισφορών ΤΠΚΠΕΝ, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε την αύξηση σε ποσοστο 25% της τακτικής μηνιαίας εισφοράς των ασφαλισμένων στο Ταμείο Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΜ) και σε ποσοστό 25% των Εφάπαξ παροχών στους μετόχους συνταξιοδοτουμένους του ιδίου Ταμείου, από 1.1.2005.
2. Με την απόφαση αυτή από μεν την αύξηση της τακτικής μηνιαίας εισφοράς των ασφαλισμένων του Ταμείου προκα-λείται αύξηση των εσόδων του προυπολογισμού του (ΚΑΕ 2122), από δε την αύξηση των εφάπαξ παροχών στους μετόχους συνταξιοδοτούμενους του, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του ΚΑΕ 0631 του ιδίου προυπολογισμού, το ύψος της οποίας υπερκαλύπεται απο τα εσοδα που θα προκύψουν στον ΚΑΕ 2122.
  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κοινοποιηθεί για εκτέλεση,
Πειραιάς. 8 Απριλίου 2005
Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ
     ΥΦΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
      Κ0ΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ          ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΝΙΚ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ    ΜΑΝ. Κ. ΚΕΦΑΛΟΠΑΝΜΗΣ