ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ  (ΠΑΤΕΡΟΛΙΑ)

 

A and 1

B and 2

C and 3

D and 4

E and 5

F and 6

G and 7

H and 8

I and 9

J and Alphabetic

K and 0

L

M N O P Q R
S T U V W X
 
Y Z Annul Numerical Error